Menubalk - In- uitloggen

Lopende projecten

Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS)
Het Ministerie van VWS en de Federatie Medisch Specialisten zijn overeengekomen dat een vast bedrag wordt gereserveerd voor de bevordering van het kwaliteitsbeleid van de medisch specialisten; ook wel kwaliteitsgelden medisch specialisten genoemd.

De Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) beheert deze kwaliteitsgelden. Zij is opgericht door de Federatie Medisch Specialisten en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Jaarlijks stelt SKMS de kwaliteitsgelden beschikbaar aan de Wetenschappelijke Verenigingen van de erkende medisch specialismen en de Federatie Medisch Specialisten voor het ontwikkelen, onderhouden en implementeren van het Kwaliteitsbeleid Medisch Specialisten, dat niet op een andere wijze wordt gefinancierd.

Projecten die door SKMS gefinancierd worden kunnen alleen door de (erkende) Wetenschappelijke Vereniging of de Federatie Medisch Specialisten worden ingediend voor financiering door de SKMS. SKMS stelt, na beoordeling aan de hand van vastgestelde criteria, de kwaliteitsgelden beschikbaar voor de goedgekeurde kwaliteitsprojecten en -visitaties. (Bron: www.skms.nl)

Projecten vanuit de NIV
In het verlengde van geformuleerde ambities wordt vanuit de NIV commissie Kwaliteit de uitvoering van SKMS projecten gecoördineerd.  Hieronder vindt u een overzicht van de huidige SKMS projecten waarvan de NIV penvoerder is.


 

SKMS Kwaliteitsprojecten

FACTSHEET

Contact

Multimorbiditeit en regievoering

Factsheet Gertjan Mantjes

Doorontwikkeling Kwaliteitsregistratie Diabetes Mellitus (DPARD)

Factsheet Gertjan Mantjes

Doorontwikkeling Antimicrobial Stewardship Monitor

Factsheet Gertjan Mantjes

Op weg naar gecertificeerde diabetische voet centra

Factsheet Gertjan Mantjes

Kwaliteitsregistratie op de SEH binnen de interne geneeskunde

Factsheet Gertjan Mantjes

Herziening kwaliteitsvistaties dialysecentra

Factsheet Gertjan Mantjes

Pro-actieve opsporing HIV in 2e lijn Nederland - #Aware HIV

Factsheet Gertjan Mantjes

Optimalisatie zorg voor patienten met antitrombotische medicatie

Factsheet Gertjan Mantjes

Evaluatie en herziening NIV kwaliteitsvisitatie

Factsheet Coco Opheij/Marieke Vos

Koploperproject Modulair Onderhoud

Factsheet Maike van Leeuwen

Implementatie van landelijke hematologie afspraken in de regio

Factsheet Gertjan Mantjes/Mariëlle L'Ortye

Het Immunostart consult

Factsheet Coco Opheij

Multidisciplinaire beoordeling Chronisch zieken met meerdere behandelaars 2eLijn

Factsheet Gertjan Mantjes

Ontwikkeling van de Patient Needs Benefit Assessment Scale

Factsheet Gertjan Mantjes

Landelijk harmoniseren van endocriene functietesten

Factsheet Gertjan Mantjes

Conservatieve behandeling bij patiënten met eindstadium nierfalen

Factsheet Gertjan Mantjes

Implementatie van spoedechografie voor Giant Cell Arteritis

Factsheet Gertjan Mantjes

Toolkit voor de implementatie van peersupport aan mensen die leven met hiv.

Factsheet Gertjan Mantjes

Uitkomstgerichte zorgevaluatie chronische nierschade stadium 3-5 in de 2e lijn

Factsheet Gertjan Mantjes
Advance Care Planning in de tweede lijn Factsheet

Gertjan Mantjes

Update Kennisagenda NIV

Factsheet Gertjan Mantjes

Integrale CLL keuzehulp gekoppeld aan het CLL Platform

Factsheet Gertjan Mantjes

Uniformiteit van data-platforms voor geïntegreerde diabeteszorg

Factsheet Gertjan Mantjes

Ontwikkelen PASKWIL-criteria voor niet gerandomiseerde fase II studies

Factsheet Gertjan Mantjes

Addendum ''Leidraad Keuzehulp" en 2 keuzehulpen voor kwetsbare ouderen met multimorbiditeit

Factsheet

Keuzehulpen voor endocriene aandoeningen

Factsheet Coco Opheij

Leidraad behandeling van patiënten met multimorbiditeit in het ziekenhuis

Factsheet Maike van Leeuwen

Koploper II

Factsheet Maike van Leeuwen

Digitaal kennisplatform antistolling

Factsheet Maike van Leeuwen

 

SKMS richtlijnprojecten

Contact

Factsheet richtlijnontwikkeling algemeen

 

Richtlijn Zwangerschap en Nierziekten

Maike van Leeuwen

Herziening Richtlijn Hypertensief spoedgeval

Maike van Leeuwen

Onderhoud richtlijn antitrombotisch beleid

Maike van Leeuwen

Herziening richtlijn Osteoporose en fractuurpreventie

Maike van Leeuwen

Modulair onderhoud Diabetes richtlijnen

Maike van Leeuwen

Modulaire herziening richtlijn Schildklierfunctiestoornissen

Maike van Leeuwen

Richtlijn Sepsis II en III: Behandeling en nazorg van sepsis

Maike van Leeuwen

Richtlijn Antitrombotisch beleid

Maike van Leeuwen

Richtlijn Melanoom

Maike van Leeuwen

Richtlijn Schildkliercarcinoom

Maike van Leeuwen
   

 


Up-date Geautoriseerde richtlijnen

Sinds januari 2020 zijn de volgende richtlijnen door de NIV geautoriseerd en vervolgens op de richtlijnendatabase gepubliceerd:

NIV initiatief

NIV participatie


Resultaten enquête gebruik Consultkaarten

De resultaten van de enquête over bekendheid en het gebruik van Consultkaarten zijn bekend! De enquête is uitgezet in het kader van het project Disseminatie- en implementatie Consultkaarten, waaraan de NIV deelneemt.

Dit document betreffen de specifieke resultaten van de internisten die hebben gereageerd.
Dit document bevat resultaten van alle respondenten tezamen
Dit document bevat resultaten met nog uitgelicht de respondenten die hebben aangegeven de consultkaart te gebruiken.

Op de projectpagina is meer informatie te vinden over het project en tools die we hebben ontwikkeld. Hier is onder andere het webinar te vinden, video’s over hoe de Consultkaart in het gesprek te gebruiken en een infographic over de effectiviteit van de Consultkaart.

Korte samenvatting:

  • Het viel op dat iedereen die geen gebruik maakt van Consultkaarten er ook niet bekend mee is. Er is dus veel ruimte voor verbetering van het gebruik.
  • Er werden veel belemmeringen ervaren, waarvan de belangrijkste zijn: “onbekendheid” en het “niet bij de hand” hebben van de Consultkaart
  • Aspecten die door internisten werden genoemd om het gebruik van de Consultkaart in de praktijk te verbeteren: meer informatie over effectiviteit, integratie in het EPD, meer consulttijd en terugkoppeling vanuit patiënten

Webinarreeks Spoedzorg voor ouderen

Graag informeren wij je over de gecrediteerde onderwijsreeks 'Spoedzorg voor ouderen'.

De rol van de internist in spoedzorg voor ouderen
Jaarlijks neemt het aantal spoedpatiënten van 65 jaar en ouder toe. Deze groep heeft vaker te maken met multimorbiditeit en polyfarmacie, wat hun zorgvraag complex maakt. Het is daarom van belang dat de zorg voor deze kwetsbare groep patiënten goed is geregeld en dit vraagt om specifieke kennis.

De internist vormt een cruciale schakel in de spoedzorg en is veelal het eerste aanspreekpunt bij de acuut zieke oudere of multi-morbide patiënt. De internist heeft ook de brede kennis om die centrale rol in de spoedzorg in te nemen. Hiervoor is het echter noodzakelijk om kennis en vaardigheden ten aanzien van de spoedzorg voor de oudere patiënt te blijven optimaliseren. Niet alleen in de lange leerlijn maar voor iedere praktiserende internist in de spoedzorg. Deze scholing is daarom voor alle internisten die algemene interne dienst doen en daardoor regelmatig op de SEH oudere patiënten opvangen.

Programma Spoedzorg voor ouderen

In 7 thema’s neem je kennis van verschillende casuïstiek en verkrijg je praktische handvatten om je als internist optimaal in te zetten bij de spoedopvang van de oudere patiënt. De onderwijsreeks is gebaseerd op Silver Book II en is gemaakt door en voor internisten. Ieder thema wordt besproken in een interactieve webinar van ongeveer 1,5uur die over het jaar zijn verspreid.

De volgende thema's komen in de onderwijsreeks aan bod:

1. Kwetsbaarheid en CGA                                        27 mei               19:30 tot 21:00

2. Organisatie van zorg met de eerste lijn            22 juni               19:30 tot 21:00

3. Atypische klachtenpresentatie                           8 september               19:30 tot 21:00

4. Acute cognitieve stoornissen                              28 september              19:30 tot 21:00

5. Polyfarmacie en acute presentatie                    3 november               19:30 tot 21:00

6. Vallen als aanleiding van acute presentatie    24 november               19:30 tot 21:00

7. Besluitvorming en behandelbeperking             8 december               19:30 tot 21:00

Aanmelden

Je kunt je nu aanmelden voor Webinar 1. Kwetsbaarheid en CGA. De uitnodiging met daarin de aanmeldlink zijn afgelopen vrijdag naar de vakgroepen gestuurd. Deze is met veel enthousiasme ontvangen maar omdat het een pilot betreft zijn er een beperkt aantal plekken beschikbaar (maximaal 2 internisten per vakgroep). Informeer daarom binnen jouw vakgroep of er nog plek is. Indien er geen plekken meer zijn kan je je alsnog inschrijven en kom je op een wachtlijst te staan. Wanneer er toch een plek vrijkomt, ontvang je hier uiterlijk een week van tevoren bericht over. 


Mulitorbiditeit en regievoering

Vanwege stijgende prevalentie van chronische ziektes en multimorbiditeit, is er wereldwijd vraag naar organisatievormen om de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroepen te verbeteren (WHO, 2018). Zowel patiënten als betrokken zorgverleners ervaren door huidige organisatievorm gefragmenteerde zorg, wat kan leiden kan leiden tot onnodig zorgverbruik, zoals over- of onder- diagnostiek en -behandeling, en potentieel vermijdbare uitkomsten, zoals spoedopnames in het ziekenhuis of medicatie-interacties. Patiënten ervaren zorg waarbij meerdere zorgverleners betrokken zijn als veeleisend, tijdrovend en moeilijk worden ervaren. Voor huisartsen is hierbij het houden van overzicht en bewaken van behandeling lastig. 

Dit document heeft als doel een eerste stap te zetten in het beschrijven van een werkwijze voor het versterken van de regie van patiënten met multimorbiditeit die bij meerdere behandelaars komen in het ziekenhuis.

- Adviesrapport Multimorbiditeit en regievoering (factsheet)
- Samenvattingsdocument Adviesrapport Multimorbiditeit en Regie in het Ziekenhuis
- Implementatieplan
- Handvatten implementatieplan evaluatie regieondersteuning in poliklinische zorg


Koploperproject (modulair onderhoud richtlijnen)

Wij zijn met zijn allen bezig richtlijnen te moderniseren en te actualiseren. Dat willen we onder andere doen door onderdelen (modules) hiervan regelmatig te updaten met recente literatuurdata. Daarbij zetten we per module de gerichte expertise van medisch specialisten, patiënten en andere betrokken partijen in. Om dat overzichtelijk en efficiënt te kunnen doen hebben we aanverwante richtlijnen (met hun modules) ondergebracht in clusters. 

Hoe gaat dat er uit zien en hoe zal dat gaan werken? Hierbij een 2 inleidende filmpjes over werken in clusters inclusief het onderhouden van richtlijnmodules. 

 

 

 

 

 


Doorontwikkeling van de Patient Benefit Assessment Scale (P-BAS)    

Factsheet

De Patient Benefit Assessment Scale for Hospitalised Older Patients (P-BAS HOP) beoogt op een begrijpelijke visuele wijze inzichtelijk maken wat voor oudere ziekenhuispatiënten de toegevoegde waarde van een ziekenhuisbehandeling is en of deze na behandeling is behaald. De P-BAS beoogt een effectievere communicatie tussen patiënt en hulpverlener over patiëntrelevante doelen en verwachtingen.

De [digitale versie van de] P-BAS HOP bestaat uit twee onderdelen: 1) een inventarisatie en beoordeling van voornamelijk specifieke doelen en verwachtingen van de patiënt ten aanzien van de ziekenhuisopname (baseline). En 2) de mate waarin na de ziekenhuisbehandeling de doelen en verwachtingen behaald zijn.

De P-BAS HOP is onderzocht bij in het ziekenhuis opgenomen oudere patiënten op zowel chirurgische als medische afdelingen. Op basis van deze bevindingen is ook een plaatjesversie van de P-BAS HOP ontwikkeld. Als vervolg wordt nu deze plaatjesversie bij poliklinische patiënten, waar behandeling nog moet plaatsvinden, getest. Na bepaling van de toepasbaarheid, betrouwbaarheid en validiteit wordt de plaatjesversie toegepast middels een pilot bij specifieke patiëntengroepen en in meerdere ziekenhuizen.

De P-BAS sluit aan bij het verder ontwikkelen van PREM’s en PROM’s en bij het Samen Beslissen. Door tijdens de polikliniek de P-BAS met de patiënt door te nemen, kan een duidelijker beeld bij zowel de patiënt als de zorgverlener worden verkregen waar vandaag de motivatie van een patiënt om aan het voorgestelde diagnostische danwel therapeutische traject deel te nemen, door bepaald wordt. Het is belangrijk om de doelen en verwachtingen van de mogelijke behandelopties samen met een oudere patiënt te bespreken zodat de in te zetten behandeling aansluit op de beoogde doelen en verwachtingen, de uitkomsten die voor de patiënt relevant zijn. Dit sluit aan bij het internationale ICHOM initiatief van Value Based Health Care.

Meer informatie over het onderzoek? Neem dan contact op met Rozemarijn van Erp (r.vanerp@mst.nl)


Project Harmonisatie Endocriene Functietesten

Dynamische endocriene functietesten zijn cruciaal voor diagnose en vervolg van endocriene ziekten. Ze worden in bijna alle ziekenhuizen uitgevoerd, maar uitvoering verschilt per locatie, evenals de laboratoriumbepalingen. De interpretatie van uitslagen is juist statisch en gebaseerd op afkapwaarden uit oude literatuur. Hierdoor kan het dat bij verdenking hypocortisolisme in centrum A wél de diagnose bijnierschorsinsufficiëntie gesteld wordt, maar niet in centrum B.

Vanuit de Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie (NVE) zijn daarom de commissie en werkgroepen Harmonisatie Functietesten gestart en sinds april 2020 wordt dit project ondersteund door SKMS gelden. Doel van dit project is om praktijkvariatie van 20 endocriene functietesten te minimaliseren door standaardisatie en harmonisatie van uitvoering, laboratoriumanalyses en interpretatie van de testuitslagen.

Dit project vormt wereldwijd een primeur op het gebied van harmonisatie van de diagnostische testen voor het vaststellen van endocrinologische aandoeningen. Harmonisatie zal leiden tot gepast gebruik van de endocriene functietesten en minder praktijkvariatie.

Inmiddels zijn we een eind op weg in de eerste fase van het project, waarin in endocrinologen, klinisch chemici en kinderartsen vanuit perifere ziekenhuizen en academische ziekenhuizen bestaande protocollen kritisch hebben gereviseerd op basis van de beschikbare literatuur.

De tweede fase van het project is ook van start gegaan. Er wordt gewerkt aan het reduceren van de variatie in de resultaten van de hormoonbepalingen tussen laboratoria middels harmonisatie of standaardisatie om er zo voor te zorgen dat hormoon analyse in elk laboratorium tot een zelfde resultaat leidt. Vervolgens zullen beslisgrenzen opnieuw geëvalueerd worden en voorstellen voor landelijke beslisgrenzen behorende bij de functietesten volgen.  

De protocollen voor de functietesten die definitief zijn goedgekeurd zijn voor iedereen online beschikbaar op de website van de NVE, www.nve.nl/functietesten en kunnen al geïmplementeerd worden.

Heeft u hier vragen over of bent u geïnteresseerd om actief mee te werken aan dit project? Mail ons functietesten@nve.nl


Toolkit voor de implementatie van peersupport aan migranten die leven met hiv

Niet-westerse migranten die leven met hiv hebben een verhoogd risico op een
suboptimale virale onderdrukking. Onvoldoende therapietrouw is hiervoor een
belangrijke oorzaak. Peersupport door een daartoe getrainde lotgenoot helpt bij het
verbeteren van ziekte-inzicht en therapietrouw. De NVHB ziet peersupport als middel
om de kwaliteit van hiv-zorg aan migranten te verbeteren. Er bestaan echter grote
verschillen tussen hiv behandelcentra in de mate waarin peersupport is
geïmplementeerd aan migranten. Het doel is om de implementatie van peersupport
te faciliteren door 1) het ontwikkelen van informatiemateriaal voor migranten,
verpleegkundig consulenten/medisch specialisten, 2) de training van
peersupportersen en 3) de meerwaarde voor de patiënt in een pilot te evalueren
door middel van PROMS.

Over dit onderwerp is een podcastaflevering gemaakt.
Luister hier de podcastuitzending