Menubalk - In- uitloggen

Database kwaliteit uitleg

Vanuit het NIV kwaliteitsbeleid wordt een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van kwaliteitsinstrumenten, zoals bijvoorbeeld richtlijnen en indicatoren. Deze instrumenten zijn ondergebracht in de database kwaliteit. Deze database is door de NIV ontwikkeld om per aandoening eenvoudig toegang te geven tot:

  1. Actuele definitieve en concept richtlijnen
  2. Landelijk verplichte indicatoren
  3. Landelijk Transmurale Afspraak (LTA)
  4. Zorgstandaard
  5. Kwaliteitsregistraties
  6. Normen

Per aandachtsgebied is voor hoog volume en/of hoog risico aandoeningen de informatie geselecteerd die relevant is voor internisten.   

1. Richtlijnen
De NIV Database Kwaliteit bevat de actueel beschikbare richtlijnen per aandoening die op relevantie geselecteerd zijn door de NIV Commissie Richtlijnen/Kwaliteitsmeting.  Tevens wordt in de database aangegeven of een richtlijn in ontwikkeling c.q. herziening is. De concept richtlijnen zijn alleen benaderbaar indien u ingelogd bent.

2. Landelijk verplichte indicatoren
Indicatoren die volgens de NIV Commissie Richtlijnen/Kwaliteitsmeting relevant zijn voor internisten en verplicht aangeleverd moeten worden zijn per aandoening opgenomen in de database. Momenteel betreft dit een selectie van de volgende indicatoren:

  • “Basisset kwaliteitsindicatoren ziekenhuizen” van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
  • Zorginhoudelijke indicatoren ontwikkeld in het kader van de transparantiekalender zoals is ingesteld vanuit het Zorginstituut Nederland in opdracht van het Ministerie van VWS. Op de Transparantiekalender  staat met welke meetinstrumenten (kwaliteitsindicatoren en vragenlijsten) de kwaliteit van de verleende zorg gemeten wordt. Dit zijn meetinstrumenten die zijn opgenomen in het Register waarvan partijen hebben aangegeven dat de uitkomsten bedoeld zijn voor keuze-informatie en zorginkoop.  Deze meetinstrumenten zijn te vinden via de webpagina Zorginzicht van het Zorginstituut Nederland.

3. Landelijk Transmurale Afspraak
De Database Kwaliteit bevat alleen door de NIV geautoriseerde landelijke transmurale afspraken (LTA). Een LTA geeft aanbevelingen voor de samenwerking tussen de 1e en 2e lijn, onder andere voor (terug)verwijzing en informatie-uitwisseling.  

4. Zorgstandaard
Alleen zorgstandaarden die door de NIV zijn geautoriseerd, zijn opgenomen in de Database Kwaliteit. Het Coördinatieplatform Zorgstandaarden geeft de volgende definitie: “Een zorgstandaard geeft vanuit een patiëntenperspectief een op actuele en zo mogelijk wetenschappelijke onderbouwde inzichten gebaseerde functionele beschrijving van de multidisciplinair georganiseerde individuele preventie en zorg, ook inhoudende de ondersteuning bij zelfmanagement, voor een bepaalde chronische ziekte gedurende het complete zorgcontinuüm, alsmede een beschrijving van de organisatie van de betreffende preventie en zorg en de relevante kwaliteitsindicatoren.”  

5. Kwaliteitsregistraties
Het betreft hier kwaliteitsregistraties die ontwikkeld zijn vanuit een specifieke differentiatie van de interne geneeskunde of raakvlakken heeft met de interne geneeskunde.

6. Normen
Het betreft hier beroeps- en organisatienormen vastgesteld vanuit betreffende differentiaties interne geneeskunde.