Menubalk - In- uitloggen

Opleidingseisen

De eisen die gesteld worden aan de opleiding Interne Geneeskunde staan beschreven in het Kaderbesluit CCMS en het Specifiek besluit Interne Geneeskunde. De opleidingseisen als ook het opleidingsplan van Interne Geneeskunde zijn beschikbaar gesteld via de website van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Het Opleidingsplan 2015 Interne Geneeskunde beschrijft de 6-jarige opleiding tot internist en de competenties die alle AIOS Interne Geneeskunde aan het eind van de opleiding moeten hebben bereikt.

Het Opleidingsplan 2015 is ontwikkeld overeenkomstig het Kaderbesluit januari 2011 van het CGS. Dit betekent dat de opleidingsbeschrijving competentiegericht is, gebaseerd op de CanMEDS 2000 competentiedomeinen, een modulaire opbouw heeft en overeenkomstig het kaderbesluit richtlijnen over toetsing en feedback bevat. Deze versie van het opleidingsplan vervangt het opleidingsplan uit 2009. De belangrijkste wijzigingen zijn de aanpassing van de stage- en differentiatie beschrijvingen, expliciete aandacht voor patiëntveiligheid, ouderengeneeskunde, medisch leiderschap en een verdere uitwerking van de competentie reflectie.

Matrix Vaardigheden
De MatrixVaardigheden is een richtlijn, die gebruikt kan worden tijdens de visitatie.

Eisen Interne-Heelkunde overdracht
Bij opleidingsvisitaties wordt nagegaan of er een (wekelijkse) interne-heelkunde overdracht is. Met de toenemende differentiatie binnen veel ziekenhuizen is een algemene heelkunde-interne bespreking evenwel aan het verdwijnen. Het Concilium heeft in januari 2016 daarom eisen gesteld aan de overdracht tussen internisten en chirurgen. In dit document zijn deze eisen opgenomen.

Supervisie jaar 1 interne geneeskunde door MDL-artsen
In dit document is het standpunt weergegeven van het Concilium Medicinae Internea met betrekking tot supervisie door MDL-artsen in het eerste jaar van de opleiding interne geneeskunde.

Buitenlandstage in het kader van de opleiding tot internist
De plenaire visitatiecommissie (PVC) van de NIV heeft in oktober 2013 in de spelregels met betrekking tot visitatie en erkenning vastgesteld dat een aanvraag voor een buitenlandstage primair gericht dient te zijn aan de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De PVC zal altijd om advies gevraagd worden door de RGS. Veelal betreft het een uitdagende buitenland ervaring voor een AIOS in een gerenommeerd instituut. De PVC stelt het in alle gevallen zeer op prijs als de betreffende opleider en AIOS de meerwaarde van de stage aangeeft, met aandacht voor met name de leerdoelen en leermiddelen. Teneinde de procedure te uniformeren kunnen de AIOS en opleider gebruik maken van het aanvraagformulier en de checklist.

Handreiking opleidingsvergaderingen
Dit is een handreiking hoe op een aangepaste wijze kan worden omgegaan met de vanuit het kaderbesluit verplichte opleidingsvergadering die 4x per jaar gehouden moet worden met in beginsel alle AIOS en alle leden van de opleidingsgroep. Hier worden opleidingsgerichte zaken besproken. 
Een alternatieve invulling zou kunnen zijn om een DB in te stellen en in dit DB praktische zaken, logistiek en management te bespreken.
De opleidingsvergadering met de gehele groep kan dan ook gebruikt worden om thema-gerichte onderwerpen worden bespreken