Menubalk - In- uitloggen

Opleidingseisen

Opleiden in coronatijd
Voor informatie over maatregelen die n.a.v. de coronacrisis worden genomen m.b.t. opleiding, willen wij u verwijzen naar de KNMG-website Maatregelen RGS rond Coronacrisis. Daarnaast zijn in dit kader via de KNMG-website veelgestelde vragen over opleiding beschikbaar gesteld. Voor informatie over COVID-19 willen wij u verwijzen naar de NIV-webpagina COVID-19.


Eisen opleiding Interne geneeskunde
De opleiding voor Interne geneeskunde is uitgewerkt in een landelijk opleidingsplan Interne geneeskunde (LOP IG). De Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) is als wetenschappelijke vereniging voor Interne geneeskunde verantwoordelijk voor het opstellen en beheren van dit LOP. Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) moet met het LOP IG of een wijziging daarvan instemmen. De onderdelen die in het LOP minstens aan bod moeten komen, staan vast. Deze staan beschreven in het Kaderbesluit CGS en het Kwaliteitskader cluster 2. Hoe deze onderdelen worden uitgewerkt is vrij. De hoofdlijn van het LOP IG wordt door het CGS in samenwerking met de NIV vastgelegt in het Specifiek Besluit Interne geneeskunde. Deze documenten zijn beschikbaar gesteld via de website van het CGS

Landelijk Opleidingsplan Interne geneeskunde
Het nieuwe landelijke opleidingsplan 2019 vervangt vanaf 1 juli 2019 het oude opleidingsplan uit 2015 en wordt ondersteund  door een gebruiksvriendelijk E-portfolio.

In het nieuwe opleidingsplan wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die er zijn binnen het vakgebied Interne geneeskunde zodat er toekomstbestendige internisten worden opgeleid. De grootste wijzigingen zijn: 

 • EPA’s: Werkplekleren is en blijft de belangrijkste activiteit van de aios. EPA’s en bekwaamverklaren vormen daarvoor de basis en monitoren de groei/ontwikkeling van de aios. De aios zal daarbij individueel begeleid worden bij het uitvoeren van (poli)klinische activiteiten wat per EPA resulteert in een bekwaamverklaring door de opleidingsgroep. Er zijn 10 EPA’s ontwikkeld die verplicht zijn voor alle aios. Daarnaast kent elke differentiaties zijn eigen differentiatie-specifieke EPA’s;
 • Gespreksformulieren: het IOP is onderdeel van het jaargesprek;
 • Longitudinale leerlijnen Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde;
 • Echografie gaat behoren tot de basiscompetenties van iedere aios; 
 • Keuzestages: verplicht cumulatief 1 dagdeel 'geen zaalwerk', een ‘geïndividualiseerde/vrije keuzestage’ en de stage erfelijke metabole ziekten;
 • Maatschappelijke thema’s: er zijn nieuwe maatschappelijk actuele thema’s toegevoegd en uitgewerkt in EPA’s: persoonsgerichte zorg, innovatie, sekse en gender, interprofessioneel samenwerken en opleiden, doelmatigheid, gezondheid en preventie, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, ouderengeneeskunde;
 • Profilering van de aios;
 • Basiscompetenties in onderwijs en opleiden, kwaliteit en veiligheid, bestuur en management en onderzoek/wetenschap
 • Verplicht regionaal onderwijs: cursorisch onderwijs / Discipline Overstijgend Onderwijs
 • Verplicht onderwijs / besprekingen: aanpassingen in onder andere PA-besprekingen, MDO;
 • Verplichtingen t.a.v. docentprofessionalisering lid opleidingsteam en eisen (plv.)opleider.

Tijdens de Internistendagen 2019 is de workshop 'Wat u moet weten over het nieuwe opleidingsplan 2019' gegeven. De bijbehorende presentatie is via deze website beschikbaar.

Vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering
Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering kunt u terecht bij het bestuur Opleiding van het Concilium Medicinae Internae via Nicolet in ‘t Anker. Zij is bereikbaar via 030 8990652 of per E-mail anker@internisten.nl.

Handreiking opleidingsvergaderingen
In deze handreiking staat beschreven hoe kan worden omgegaan met de vanuit het Kaderbesluit verplichte opleidingsvergadering die 4x per jaar moet worden gehouden door de leden van de opleidingsgroep met aios. Tijdens deze vergadering worden opleidingszaken besproken, met als oogmerk de kwaliteit van de opleiding in de opleidingsinstelling te bevorderen en te bewaken. 

Wijzigingen Longitudinale leerlijn Ouderengeneeskunde
In deze notitie treft u de wijzigingen aan voor bijlage 2 EPA's Interne geneeskunde verplicht voor alle aios en bijlage 8 Longitudinale leerlijn Ouderengeneeskunde van het landelijk opleidingsplan Interne geneeskunde. Deze wijzigingen zijn geaccordeerd door het Concilium van de Nederlandse Internisten Vereniging en het College Geneeskundige Specialismen.