Menubalk - In- uitloggen

Opleidingseisen

Voor informatie over maatregelen die n.a.v. de coronacrisis worden genomen m.b.t. opleiding, willen wij u verwijzen naar de KNMG-website Maatregelen RGS rond Coronacrisis. Daarnaast zijn in dit kader via de KNMG-website veelgestelde vragen over opleiding beschikbaar gesteld. Voor informatie over COVID-19 willen wij u verwijzen naar de NIV-webpagina COVID-19.


De eisen die aan de opleiding Interne geneeskunde gesteld worden, staan beschreven in het Kaderbesluit CCMS, het Specifiek Besluit Interne geneeskunde en het opleidingsplan Interne geneeskunde. Deze documenten zijn beschikbaar gesteld via de website van het College Geneeskundige Specialismen (CGS).

Nieuw Landelijk Opleidingsplan 2019 voor Interne geneeskunde
Het nieuwe landelijke opleidingsplan 2019 vervangt vanaf 1 juli 2019 het opleidingsplan uit 2015 en zal bij inwerkingtreding ondersteund worden door het nieuwe E-portfolio.

In het nieuwe opleidingsplan wordt ingespeeld op de ontwikkelingen die er zijn binnen het vakgebied Interne geneeskunde zodat er toekomstbestendige internisten worden opgeleid. De grootste wijzigingen zijn:

 • EPA’s: Werkplekleren is en blijft de belangrijkste activiteit van de aios. EPA’s en bekwaamverklaren vormen daarvoor de basis en monitoren de groei/ontwikkeling van de aios. De aios zal daarbij individueel begeleid worden bij het uitvoeren van (poli)klinische activiteiten wat per EPA resulteert in een bekwaamverklaring door de opleidingsgroep. Er zijn 10 EPA’s ontwikkeld die verplicht zijn voor alle aios. Daarnaast kent elke differentiaties zijn eigen differentiatie-specifieke EPA’s;
 • Gespreksformulieren: het IOP is onderdeel van het jaargesprek;
 • Longitudinale leerlijnen Acute geneeskunde en Ouderengeneeskunde;
 • Echografie gaat behoren tot de basiscompetenties van iedere aios; 
 • Keuzestages: verplicht cumulatief 1 dagdeel 'geen zaalwerk', een ‘geïndividualiseerde/vrije keuzestage’ en de stage erfelijke metabole ziekten;
 • Maatschappelijke thema’s: er zijn nieuwe maatschappelijk actuele thema’s toegevoegd en uitgewerkt in EPA’s: persoonsgerichte zorg, innovatie, sekse en gender, interprofessioneel samenwerken en opleiden, doelmatigheid, gezondheid en preventie, patiëntveiligheid, medisch leiderschap, ouderengeneeskunde;
 • Profilering van de aios;
 • Basiscompetenties in onderwijs en opleiden, kwaliteit en veiligheid, bestuur en management en onderzoek/wetenschap
 • Verplicht regionaal onderwijs: cursorisch onderwijs / Discipline Overstijgend Onderwijs
 • Verplicht onderwijs / besprekingen: aanpassingen in onder andere PA-besprekingen, MDO;
 • Verplichtingen t.a.v. docentprofessionalisering lid opleidingsteam en eisen (plv.)opleider.

Tijdens de Internistendagen 2019 is de workshop 'Wat u moet weten over het nieuwe opleidingsplan 2019' gegeven. De bijbehorende presentatie is via deze website beschikbaar.

Overgangsbepaling
Vanaf 1 juli 2019 zullen alle instromende aios Interne geneeskunde (incl. vooropleidelingen) volgens het nieuwe opleidingsplan 2019 worden opgeleid. De huidige aios hebben conform het Specifiek Besluit vanaf 1 juli 2019 tot 1 januari 2020 de mogelijkheid om in overleg met de opleider het opleidingsschema en de inhoud van de opleiding uit het huidige portfolio via een omzettingsprocedure over te zetten naar het nieuwe portfolio. We raden u echter dringend aan om vóór 1 oktober 2019 over te gaan naar het nieuwe portfolio zodat eventuele problemen voortijdig opgelost kunnen worden. De aios die per 1-1-2020 klaar zijn met de opleiding  voltooien de opleiding conform het opleidingsplan 2015. 

Vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering
Voor vragen, opmerkingen en/of suggesties ter verbetering kunt u terecht bij het dagelijks bestuur van het Concilium Medicinae Internae via Nicolet in ‘t Anker. Zij is bereikbaar via 030 2823 226 of per E-mail anker@internisten.nl.

Handreiking opleidingsvergaderingen
In deze handreiking staat beschreven hoe kan worden omgegaan met de vanuit het Kaderbesluit verplichte opleidingsvergadering die 4x per jaar moet worden gehouden door de leden van de opleidingsgroep met aios. Tijdens deze vergadering worden opleidingszaken besproken, met als oogmerk de kwaliteit van de opleiding in de opleidingsinrichting te bevorderen en te bewaken. Een alternatieve invulling zou kunnen zijn om een Dagelijks Bestuur in te stellen en in dit DB praktische zaken, logistiek en management te bespreken. De opleidingsvergadering met de gehele groep kan dan ook gebruikt worden om thema-gerichte onderwerpen te bespreken.