Menubalk - In- uitloggen

Ontwikkelingen intensive care

Geachte collegae, 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering op 7 december jl. zijn de ontwikkelingen op het gebied van de Intensive Care toegelicht. Middels deze weg informeren wij u graag over de huidige stand van zaken. 

Volwaardig lidmaatschap NVIC van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) 

De Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) is in overleg met de wetenschappelijke verenigingen twee jaar geleden als partnerlid toegetreden tot de FMS om zo zelf het primaire aanspreekpunt te kunnen zijn voor zaken omtrent de IC en aanspraak te kunnen maken op subsidie kwaliteitsgelden (SKMS) voor richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.  De mogelijkheden hiertoe zijn inmiddels gerealiseerd en het partnerlidmaatschap is in goed overleg op 18 maart 2021 omgezet in een volwaardig lidmaatschap van de FMS. De toetreding van de NVIC tot de FMS is nadrukkelijk losgekoppeld van een eventueel zelfstandig specialisme IC-geneeskunde. 

Wens tot verzelfstandiging met zelfstandige opleiding 

Het bestuur van de NVIC heeft daarnaast aangegeven dit jaar een aanvraag in te willen dienen bij het College Geneeskunde Specialismen (CGS) voor de verzelfstandiging van het specialisme IC-geneeskunde met een zelfstandige opleiding. Om een goed beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen hiervan heeft de NIV samen met de andere betrokken verenigingen overleggen gehad met het CGS over deze verzelfstandiging.   

Beoordeling van het CGS  

Het CGS, onderdeel van de KNMG, heeft bij wet de taak toegekend gekregen om te beoordelen welke deelgebieden in Nederland als zelfstandig specialisme moeten worden erkend.  

De beoordeling is vrij ‘technisch’: het specialisme moet zich onderscheiden van het basisberoep en andere wettelijk erkende specialismen en moet toegevoegde waarde hebben ten opzichte hiervan. Ook moet het specialisme een zelfstandige opleiding hebben waarvan het grootst gedeelte in het eigen vakgebied moet worden gevolgd. 

Een hybride model voor de opleiding, waarbij de bestaande opleiding tot intensivist vanuit de huidige basisspecialismen blijft bestaan plus een zelfstandige IC-opleiding, is volgens het CGS niet mogelijk. Een zelfstandig medisch specialisme dient een volledig eigen identiteit te hebben met een eigen opleiding. Opleiding en specialisme zijn in de juridische/technische uitleg onlosmakelijk verbonden. Het een kan dus niet bestaan zonder het ander. 

Voor de huidige internist-intensivisten geldt, bij een verzelfstandiging van IC-geneeskunde, dat om geregistreerd te kunnen blijven in twee aparte specialismen (internist èn intensivist) zij in beide disciplines moet voldoen aan de herregistratie-eisen. In het kader van die herregistratie is dan o.a. het behalen van de nascholingspunten en de werkzaamheidseis van 16 uur per week voor zowel interne geneeskunde als voor IC van belang. Let wel, de werkzaamheden op de IC vallen dan niet meer onder de interne geneeskunde. 

FMS-werkgroep Opleiding IC 

Namens de NIV hebben Arthur van Zanten, voorzitter van de NIV-sectie IC, en Arend-Jan Meinders, lid NIV-sectie IC, zitting in de werkgroep Opleiding IC. De werkgroep heeft als opdracht gekregen te bepalen of de huidige IC-opleiding kan worden verbeterd en/of de benodigde EPA’s voldoen aan internationale normen (gebaseerd op de CoBaTrICe-normen van de ESICM voor de intensivist). De werkgroep kijkt daarnaast hoe de verschillende opleidingen vanuit de verschillende basisspecialismen nu zijn opgebouwd en waar verbeteringen toegepast kunnen worden. Hierbij zijn de voorstellen tot verbetering van het fellow-IC curriculum ingebracht, die recent door de GIC zijn opgesteld.  

Ledenraadpleging 

Uit eerdere ledenraadplegingen van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) en NVIC is gebleken dat de meeste intensivisten veel waarde hechten aan de multidisciplinaire samenstelling op de IC. Deze ledenraadplegingen leerden ook dat op dat moment een meerderheid geen voorstander was van een zelfstandige opleiding/specialisme. Vanuit de NIV is nog niet eerder een ledenraadpleging geweest. Gezien de implicaties van een mogelijke verzelfstandiging van IC voor het dagelijks werk van de internist-intensivisten, maar ook de opleiding en het gehele vakgebied interne geneeskunde, acht het NIV-bestuur het van groot belang om hierover in gesprek te gaan met haar achterban. Om die reden worden eind maart en begin april verschillende (online) bijeenkomsten gepland. Alle internist-intensivisten en internist-fellows intensive care krijgen voor deze bijeenkomsten een uitnodiging toegestuurd. Na de informatiefase zal de NIV een ledenraadpleging organiseren om de standpunten van de gehele achterban te inventariseren. 

Standpunt NIV-bestuur 

De IC-geneeskunde kent specifieke bekwaamheden en de NVIC als multidisciplinaire vereniging van intensivisten speelt een belangrijke rol bij de bevordering van de kwaliteit. Om die reden heeft het NIV-bestuur het toetreden van de NVIC als volwaardig lid van de FMS gesteund. Anderzijds wordt het behoud van de integraliteit binnen het vakgebied als verrijking van multidisciplinaire inbreng binnen de vakgroep gezien en als belangrijke basis voor de kwaliteit van de IC zorg. Daarnaast is het essentieel dat dubbelregistratie binnen de interne geneeskunde voor haar leden mogelijk blijft en speelt vak-/loopbaanperspectief ook een rol op bij de overwegingen. Uiteindelijk bepaalt de uitkomst van de ledenraadpleging voor een belangrijk deel het standpunt van het bestuur. Het NIV-bestuur heeft daarom aangegeven pas na de gesprekken met de achterban en de ledenraadpleging tot een definitief standpunt te komen. 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven vragen hebben dan kunt u deze sturen aan jaber@internisten.nl. De uitnodiging voor de online bijeenkomsten worden binnenkort verstuurd. 
 

Met vriendelijke groet, 

Robin Peeters, voorzitter Nederlandse Internisten Vereniging 

Arthur van Zanten, voorzitter van de NIV-sectie Intensive Care