Menubalk - In- uitloggen

NZa regeling | geneesmiddelengebruik | Landelijk draaiboek Pandemie | handreiking registraties en informatievoorziening

 


Verruiming NZa regeling

In verband met het COVID-19 virus, versoepelt de NZa tijdelijk de regelgeving in de medisch specialistische zorg.

De huidige NZa regelgeving bevat enkele voorschriften die de declaratie van geleverde zorg als gevolg van de uitbraak van het COVID-19-virus kan belemmeren. Het gaat hierbij om de registratievoorschriften van zorgactiviteiten met betrekking tot een polikliniekbezoek, een eerste polikliniekbezoek en een herhaalpolikliniekbezoek.

De NZa wil eventuele belemmeringen voor zorglevering op afstand wegenemen, en verruimt daarom tijdelijk de mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand door de beperkende voorwaarden hiervoor in alle zorgsectoren buiten werking te stellen.

Dit betekent concreet dat voor eerste polikliniekbezoeken die telefonisch of schriftelijk plaatsvinden de zorgactiviteit ‘eerste polikliniekbezoek’ (ZA-code 190007 (gespecialiseerd brandwondencentrum), 190060 of 234003 (kaakchirurgie)) geregistreerd kan worden. Voor een screen-to-screen consult als eerste contact wordt zoals gebruikelijk ZA-code 190161 vastgelegd. De maatregel geldt ook, indien de beroepsbeoefenaar op afstand contact heeft met een vertegenwoordiger van de patiënt. 

Deze uitzonderingsmaatregel gaat in vanaf 1 maart tot het moment dat de landelijke richtlijnen/adviezen van de overheid en het Rijksoverheid voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) niet meer van toepassing zijn. Na beëindiging zal er een overgangstermijn van een week worden gehanteerd.

Het bericht van de NZa is te lezen via deze link.


Geneesmiddelengebruik en COVID-19

Zie in de bijlage de adviezen over geneesmiddelengebruik bij COVID-19


Landelijk draaiboek Pandemie COVID-19

Bijgaand een draaiboek pandemie voor COVID-19. We hebben zoveel mogelijk geprobeerd er een generieke versie van te maken die iedereen zelf verder kan invullen. Voorbeelden zijn gegeven in het stuk en in de bijlagen. Voor meer voorbeelden kunnen altijd andere ziekenhuizen benaderd worden.

Ook bijgevoegd is een voorbeeld van een tabel die gebruikt kan worden of het ziekenhuis de nodige maatregelen heeft getroffen, dit kan ook gebruikt worden in de regio. Deze tabel is ter beschikking gesteld door het LUMC (met dank aan Mark de Boer).

Het lijkt erop dat het protocol voor hergebruik van maskers vandaag bekend gemaakt zal worden. Op Siilo is hier veel naar gevraagd, het zal duidelijk in een behoefte voorzien.

We zullen geregeld nieuwsbrieven sturen. Als u input voor een nieuwsbrief wil leveren kan dat via info@internist-infectiologen.nl.

 


Handreiking registraties en informatievoorziening COVID-19 met diagnosethesaurus

Omdat binnen ziekenhuizen en bij RIVM behoefte is aan actuele informatie over COVID-19 heeft afstemming plaatsgevonden met vertegenwoordigers van onder andere het CMIO-netwerk en Dutch Hospital Data (DHD).

Naar aanleiding hiervan is door DHD een spoeduitlevering beschikbaar gesteld van de diagnosethesaurus (DT) met de algemene voorkeursterm COVID-19 en als synoniem SARS-CoV-2.

Hieronder en bijgevoegde handreiking leest u welke termen zijn opgenomen en op welke wijze u deze lokaal kunt implementeren.                                                                                                                

 

Openbare bijlagen(voor iedereen toegankelijk):