Menubalk - In- uitloggen

AIOS meldpunt

Loop je ergens tegen aan?
Het kan zijn dat je tijdens je opleiding wordt geconfronteerd met een probleem en/of dat je vragen krijgt die je niet bij je opleider of collega's kunt neerleggen. Voor alle vragen kun je terecht bij de JNIV (jniv@internisten.nl ). Indien nodig nemen we persoonlijk contact met je op. Uiteraard worden alle vragen geanonimiseerd behandeld en verstrekken wij hierover geen informatie aan derden.

Het kan echter ook zo zijn dat een geschil ontstaat. Hieronder tref je informatie aan hoe hiermee om te gaan.

Geschillen tijdens de opleiding tot internist
Het kan zijn dat je tijdens je opleiding wordt geconfronteerd met een geschil. Voorbeelden hiervan zijn geschillen over de kwaliteit van de opleiding, geschillen over een beoordeling, geschillen over een stage, of geschillen over het in- en uitschrijven van het opleidingsregister. Er is sprake van een geschil zodra een van de partijen schriftelijk aangeeft dat er een geschil is. 

Hoe te handelen bij een geschil?
Allereerst moeten partijen gepoogd hebben het geschil zelf op te lossen door het inschakelen van een mediator of een onafhankelijke bemiddelende partij. De opleider, de hoofdopleider en de JNIV-regiovertegenwoordiger kunnen hierbij een rol spelen. Wanneer een registratiecommissie partij is in het geschil, vindt er geen bemiddeling of mediation plaats.

Mocht er ondanks bemiddeling een geschil blijven bestaan dan dient de partij die een geschil heeft zich binnen vier weken na het ontstaan van het geschil te wenden tot de centrale opleidingscommissie van het betreffende ziekenhuis. 

Centrale opleidingscommissie
De centrale opleidingscommissie tracht het geschil binnen zes weken nadat het geschil aan haar is voorgelegd in der minne te schikken. Indien de bemiddelingspoging niet lukt, kan het geschil binnen twee weken na het verstrijken van de termijn van zes weken schriftelijk aan de Commissie voor Geschillen (CvG) van de KNMG worden voorgelegd in de vorm van een verzoekschrift. 

Commissie voor Geschillen van de KNMG
Het CvG is de commissie die namens de KNMG geschillen behandeld en bestaat uit een onafhankelijk jurist als voorzitter, een onafhankelijk internist en een AIOS. De CvG houdt in principe met deze drie leden zitting. De voorzitter kan afhankelijk van de aard en de complexiteit van het geschil bepalen dat de zitting wordt gehouden met vijf leden. De ervaring is dat jaarlijks enkele tientallen geschillen aan de CvG zullen worden voorgelegd. 

Een geschil voorleggen aan de CvG
Een geschil wordt bij de CvG aanhangig gemaakt door het indienen van een verzoekschrift. Het verzoekschrift dient ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • naam en adres van indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het geschil waarop het verzoekschrift zich richt 
  • gronden van het verzoek
  • het verloop van de bemiddeling: waarom slaagde die niet (tijdig) of een kopie van de verklaring dat het geschil onbemiddelbaar is
  • handtekening

Indienen van een verzoekschrift bij het CvG
Het verzoekschrift met bijlagen dient te worden gericht aan: KNMG, Commissie voor Geschillen, t.a.v. Mw. Mr. J.E.D. De Planque, secretaris, Postbus 20065, 3502 LB Utrecht of aan geschillencommissie@fed.knmg.nl .

CvG procedure
Nadat een verzoekschrift is ingediend, informeert de secretaris van de CvG de betrokken partijen en geeft de wederpartij de gelegenheid een schriftelijke reactie te geven. De CvG toets de geschillen integraal en doet binnen tien weken na ontvangst van het verzoekschrift uitspraak . De termijn van het doen van een uitspraak kan met vier weken worden verdaagd. De uitspraak is bindend voor de betrokken partijen. Kijk voor verdere details over de CvG proceduren in hoofdstuk V.2 van de Regeling Specialismen en profielen geneeskunst.

Website KNMG
Procedure: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/rgs/wat-doet-de-rgs/bezwaar-beroep-en-geschil/geschillencommissie-geschillenprocedure.htm
Reglement: https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/cgs/over-cgs/reglementen.htm