Menubalk - In- uitloggen

Disclaimer

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van de website van de JNIV is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de JNIV-site betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.
 
Doel
Alle gegevens en informatie op de JNIV-site worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de JNIV-site de uiterste zorg wordt besteed, kan de JNIV niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.
 
Aansprakelijkheid
De JNIV is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de JNIV-site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de JNIV-site en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan de JNIV-site.

Intellectuele eigendomsrechten
De JNIV-site is eigendom van de NIV. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de JNIV-site, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo's en geluiden, behoren toe aan de NIV of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de NIV mag de inhoud van de JNIV-site niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.
 
Koppeling naar websites van derden
De JNIV draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de JNIV-site, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De JNIV aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de JNIV is framing en het maken van een hyperlink naar de JNIV-site niet toegestaan.
 
Privacy
Alle door de gebruiker aan de JNIV verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de JNIV aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 
Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.
 
Wijzigingen van deze voorwaarden
De JNIV behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de JNIV-site wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de JNIV-site van kracht zijn